Договір публічної оферти

про надання психологом/психотерапевтом консультаційних послуг

ЗМІСТ

І). Загальні умови

ІІ). Окремі терміни та визначення

ІІІ). Предмет договору

ІV). Замовлення послуг (запис на прийом)

V). Строки і порядок надання послуг

VІ). Вартість послуг та порядок розрахунків

VІІ). Підтвердження від Замовника

VІІІ.). Етичні положення Психотерапевта

ІХ). Відповідальність Сторін та ФОРС-МАЖОР

Х). Вирішення спорів

ХІ). Дія Договору

ХІІ). Порядок внесення змін до Договору

ХІІІ). Заключні положення

ХІV). Контактна інформація Психотерапевта

І. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. Сторона: Фізична особа-підприємець Кондратевіч Юлія Васілівна, що зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «01»_березня_ 2020 р., номер запису: 3087319928, діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надалі іменується – «Психолог/ Психотерапевт», керуючись ст. ст. 633, 634, 641, 627, 628, положеннями глави 63 ЦК України, положеннями ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ Української Спілки психотерапевтів від 1998 року (адаптований варіант в 2006 році, доповнення внесені в 2007, 2008, 2012 роках) публічно пропонує широкому та необмеженому колу осіб (фізичним особам) – «Замовникам» можливість отримання визначених цим Договором (за текстом «Договір» або «Публічний договір») консультаційних послуг (за текстом – «Послуги»), що надаються офлайн обо через мережу Інтернет, в тому числі з використанням додатків-месенджерів (Телеграм, Skype, Zoom, Вайбер, інших та/або соціальних мереж).

2. Замовник підтверджує свою згоду з усіма умовами цього Договору шляхом його акцептування способом оплати у відповідності до умов даного Публічного договору.

3. Сторони погодили, що заповнення Замовником в електронному вигляді форми оплати платіжної системи з реквізитами платіжного інструменту (зокрема CCV2 кодом) вважається одноразовим цифровим паролем, який визнається електронним цифровим підписом в розумінні чинного законодавства України, в т.ч. норм ЗУ «Про електронну комерцію».

4. В разі прийняття викладених в Договорі умов (акцепту), Замовник зобов’язується виконувати умови цього Договору, додатків до нього, дотримуватися інструкцій та рекомендацій Психолога/Психотерапевта, в тому числі таких, що оприлюднені шляхом їх публікації Психолога/Психотерапевта на сайті https://kondratevich.com.

5. Замовник та Психолога/Психотерапевта підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

6. Надання послуг за даним Договором здійснюється згідно із законодавством України, місцем укладання Договору визначається місцезнаходження Психолога/Психотерапевта.

ІІ. ОКРЕМІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Психолог/Психотерапевт – особа, визначена п. 1. розділу І даного Договору.

Замовник – будь-яка фізична особа (громадянин/громадянка), що має цивільну правоздатність та повну цивільну дієздатність, бажає отримати визначені цим Договором Послуги.

Послуги – в рамках цього Договору розуміються консультаційні послуги (консультації) Психолога/Психотерапевта відносно проблем, почуттів, цілей, бажань, будь-яких питань, наявність яких зумовлює потребу Замовника у послугах Психолога/Психотерапевта.

Суть послуг Психолога/Психотерапевта полягає в діагностиці, науково обґрунтованому комплексному лікуванні розладів поведінки та/або захворювань психосоціального або психосоматичного походження за допомогою психотерапевтичних методів.

Психотерапевтичний процес базується на взаємодії між одним або групою пацієнтів /клієнтів (Замовників) і Психологом/Психотерапевтом з метою сприяння позитивним змінам та подальшому розвитку особистості.

Платіжна система — в розумінні цього Договору платіжна організація чи платіжний сервіс (Liqpay, iPay або інші), що забезпечують проведення переказу коштів між платником та отримувачем (Замовником та Психологом/Психотерапевтом).

Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних – умови роботи з конфіденційною інформацією та персональними даними Замовника, що доповнюють умови даного Договору та яка є невід’ємною частиною цього Договору – додатком № 1 до нього.

ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. За цим Договором Психологом/Психотерапевт зобов’язується за винагороду на умовах та в строки надати Замовнику передбачені даним Договором консультаційні послуги.

2. Замовник зобов’язується оплачувати послуги Психотерапевта у відповідності до розділу VІ Договору.

ІV. ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ (ЗАПИС НА ПРИЙОМ)

1. Замовлення послуг Психотерапевта здійснюється у спосіб запису на прийом шляхом заповнення форми (E-mail, ім’я, номер телефону, короткий зміст проблеми/запитання) та на умовах 100% передоплати Послуг з використанням платіжної системи, що функціонує на сайті https://kondratevich.com.

2. Запис на прийом можливий цілодобово, однак обробка запитів, поданих у неробочий час та вихідні або святкові дні здійснюється в найперший робочий день і у порядку черговості.

V. СТРОКИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Замовник здійснює надання консультацій відповідно до умов цього Договору.

2. Консультаційні послуги надаються в межах наступного графіку роботи Психолога/Психотерапевта:

– робочими днями Психолога/Психотерапевта є: понеділок, вівторок, середа, четвер та п’ятниця;

– початок роботи Психолога/Психотерапевта: 11:00 (одинадцяті год. нуль хв.)., закінчення роботи: 18:00 (вісімнадцять год. нуль хв.). Обідня перерва триває з 13 год. 00 хв. до 14 год.00 хв.;

– перелік вихідних та святкових днів: 01 січня 2019 р. Новий рік; 07 січня 2019 р. Різдво Христове; 08 березня 2019 р. Міжнародний жіночий день; 28 квітня 2019 р. Пасха; 01 травня 2019 р. День праці; 09 травня 2019 р. День Перемоги; 16 червня 2019 р. Трійця; 28 червня 2019 р. День Конcтитуції України; 24 Серпня 2019 р. День Незaлежності України; 14 жовтня 2019 р. День захисників України; 25 грудня 2019 р. Різдво Христове.

3. Надання консультаційних послуг розпочинається не пізніше, ніж протягом одного робочого дня з моменту запису Замовника на прийом та виконання Замовником оплати у відповідності до розділу VІ Договору, в окремо обумовлений між Замовником та Психолога/Психотерапевтом час та з врахуванням робочих днів Психолога/Психотерапевта.

4. Тривалість консультації (надання консультаційних послуг) Психологом/Психотерапевтом Замовнику:

– 50 хвилин в межах однієї консультації (одиниці консультаційних послуг) у разі замовлення персонального консультування, в т.ч. офлайн або онлайн через мережу Інтернет;

– 1,5 години в межах однієї консультації (одиниці консультаційних послуг) у разі замовлення сімейної психотерапії, в т.ч. офлайн або онлайн через мережу Інтернет.

5. Послуги надаються Психолгом/Психотерапевтом Замовнику усно.

6. Психолог/Психотерапевт надає консультаційні послуги особисто.

7. При наданні послуг через мережу Інтернет, в тому числі з використанням додатків-месенджерів (Skype, Zoom, Телеграм, Вайбер, інших та/або соціальних мереж), підключення до мережі Internet та забезпечення надійності з’єднання, швидкості передачі даних тощо, здійснюється Замовником самостійно.

8. Консультаційні послуги вважаються наданими Психологом/Психотерапевтом Замовнику в повному обсязі, належної якості, у відповідності до вимог Замовника, якщо протягом _3_календарних днів з дня оплати Замовником послуг Замовник письмово не заявив про інше.

9. Замовник гарантує, що уся надана ним Психологу/Психотерапевту інформація являється достовірною, Замовником не порушуються права жодних третіх осіб при надання відомостей, інформації Психотерапевту.

10. У разі невідповідності /недійсності будь-якої наданої Замовником Психологу/Психотерапевту інформації, Замовник приймає на себе всі пов’язані з цим ризики та відповідальність.

11. Оплата замовленої консультації означає достатнє й повне ознайомлення Замовника з характеристиками оплачуваних консультаційних послуг, інформацією про строки їх надання, очікувані обсяги, усією інформацією та відомостями, надання яких необхідне Замовнику для свідомого і зваженого вибору. А також ознайомлення зі змістом та обсягом, вартістю і способом її визначення, строками, порядком і характеристиками надання послуг Психологом/Психотерапевтом за цим Договором, зі змістом даного Договору в повному обсязі та у доступній формі.

VІ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

1. Загальна сума цього Договору у взаємовідносинах Психолога/Психотерапевта з кожним конкретним Замовником визначається як сума у національній валюті України – гривні, отримана в якості винагороди Психологом/Психотерапевтом від відповідного Замовника за надані по даному Договору такому Замовнику консультаційні послуги.

2. За консультаційні послуги Замовник сплачує Психологу/Психотерапевту шляхом 100% передоплати винагороду в розмірі:

– 1000 (тисяча) гривень 00 копійок в межах однієї консультації (одиниці консультаційних послуг) у разі замовлення персонального консультування, в т.ч. онлайн через мережу Інтернет;

– 1500 (одна тисяча п”ятсот) гривень 00 копійок в межах однієї консультації (одиниці консультаційних послуг) у разі замовлення сімейної психотерапії, в т.ч. онлайн через мережу Інтернет.

3. Датою оплати Сторони обумовлюють вважати дату надходження грошових у розпорядження Психолога/Психотерапевта.

VІІ. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІД ЗАМОВНИКА

1. Замовник, акцептуючи цей Договір, підтверджує наступне:

– являється дієздатною особою, щодо нього не порушено судом справи про визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

– в момент реєстрації або в разі іншої дії, що регулюється цим Договором, погоджується на опрацювання своїх персональних даних, згідно з цілями, зазначеними в цьому Договорі та додатками до нього;

– Замовник добровільно надає свою безумовну згоду на обробку Психологу/Психотерапевтом, будь-якими залученими Психотерапевтом у зв’язку з виконання цього Договору особами персональних, медичних інших даних отриманих від Замовника в результаті правових відносин за цим Договором, а також безумовну згоду на збереження історії спілкування Замовника з Психологом/Психотерапевтом з використанням будь-яких запам’ятовуючих пристроїв. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням даних, які обробляються Психологом/Психотерапевтом;

– Замовник усвідомлює що консультації отримані відповідно до умов цього Договору не можуть розцінюватися як медична допомога, у тому числі, постановка завершального діагнозу і /або лікування. Для отримання медичної допомоги і інших видів медичного обслуговування необхідно звернутися до лікаря або до установи охорони здоров’я.

– буде дотримуватися завірянь, викладених вище в цьому пункті Договору. Зазначені завіряння вважаються такими, що повторюються щоразу при наданні (отриманні Замовником) послуг від Психолога/Психотерапевта та протягом строку дії цього Договору.

VІІІ. ЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА

1. Психотерапевт проводить практичну діяльність компетентно та із дотриманням етичних вимог. Постійно підвищує свій професійний рівень та особистісне зростання. Стежить за науковими досягненнями в галузі психотерапії, в тому числі і етичних аспектів психотерапії.

2. Психотерапевт дотримується принципу конфіденційності щодо всієї інформації, отриманої підчас психотерапевтичної практики і супервізій, а також забезпечує дотримання конфіденційності допоміжним персоналом згідно чинного законодавства.

3. Інформація, що надається Замовнику, повинна бути об’єктивною і правдивою.

4. Діяльність психотерапевтів спрямована на створення в суспільстві умов, які покращують, підтримують та відновлюють психологічне здоров’я і в цілому сприяють зрілості та розвитку людини.

5. В інтересах науково –теоретичного розвитку психотерапії, а також дослідження її ефективності, психотерапевти повинні приймати участь у відповідних дослідницьких проектах. Психотерапевтичні дослідження, а також публікації, є предметом, який підлягає положенням Етичного кодексу і жодним чином не може шкодити інтересам пацієнта / клієнта (Замовника).

IX ЕТИЧНІ ПРІНЦИПИ ПСИХОТЕРАПІІ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ:

1.Привілей – законне право споживачів медичних, психологічних і психотерапевтичних послуг не надавати про себе інформацію, якщо вони не впевнені, що дана інформація захищена і не буде використана будь-яким чином. Даний привілей закріплений в Конституції України (ст. 63) і його порушення переслідується законом.

2. Надійність – наявність довіри клієнтів (пацієнтів) до психотерапевта. Заслуговувати довіру – фундаментальний принцип для розуміння і вирішення питань професійної етики. Психотерапевт поважає і гарантує конфіденційність, як обов’язок перед довірою клієнта, забезпечує дотримання конфіденційності допоміжним персоналом.

3. Автономність – право клієнта брати участь в психотерапевтичному процесі тільки на добровільній основі. Для забезпечення цього Психотерапевтом Замовнику надається чітка і докладна інформація про послуги за цим Договором. Одночасно надається інформація про обсяги та можливу тривалість психотерапії.

4. Результативність і якість психотерапії та консультування – зобов’язання сприяти благополуччю клієнта (пацієнта) в результаті змін, які поліпшують його життя. Психотерапевт діє тільки в рамках високої професійності та компетентності, підвищення кваліфікаційного рівня та освіти.

5. Ненанесення шкоди – зобов’язує психотерапевта не зловживати довірою клієнта (пацієнта) з метою задоволення власних потреб і інтересів – соціальних, фінансових, емоційних тощо.

6. Скарги на дії (бездіяльність) Психотерапевта можуть розглядатися Етичною комісією УСП, посилання на Етичний кодекс Української Спілки психотерапевтів http://www.usp.lviv.ua/?lang=ua&modul=doc&id=etkod

Х. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН та ФОРС-МАЖОР

1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується”порушення Договору”), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

2. У разі, якщо з будь-яких причин на Психолога/Психотерапевта буде покладено майнову (матеріальну) відповідальність перед Замовником чи його опікунами, родичами, спадкоємцями, така відповідальність Психотерапевта обмежується розміром документально підтверджених збитків в межах суми коштів, що отримана Психотерапевтом в якості оплати за його послуги по цьому Договору в результаті платежів відповідного Замовника.

3. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (землетрус, ураган, шторм, повінь; війна та воєнні події, зруйнування внаслідок дії вибухових приладів, що знаходяться у землі, радіаційне, хімічне зараження, епідемії та пандемії, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події, в т.ч. рішення та акти органів влади, протиправні дії третіх осіб, що впливають на діяльність Сторін цього договору), які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладення та виконання цього Договору або у разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів. При цьому строк виконання зобов’язань, зазначених у цьому Договорі, змінюється відповідно до часу таких обставин та їх наслідків.

ХI. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів. При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.

2. У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності вирішуються у суді за місцем виконання даного Договору, згідно ч. 8 ст. 28 ЦПК України.

ХІІ. ДІЯ ДОГОВОРУ

1. Договір з кожним окремим Замовником є укладеним з моменту акцепту цього Договору відповідним Замовником.

2. Строк дії Договору – до моменту відкликання Оферти або дострокового розірвання Договору Замовником чи Психотерапевтом у визначених цим Договором або чинним законодавством України випадках.

ХІІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

1. Психолог/Психотерапевт залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд.

2. У випадку внесення Психологом/Психотерапевтом змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на вебсайті https://kondratevich.com , якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, які приєдналися до Договору, у тому числі, які приєдналися до нього раніше дати набуття чинності змінами.

4. Пропозиції Замовників та інших осіб щодо внесення змін до Договору, підлягають обов’язковому розгляду, але не гарантують їх внесення до Договору.

5. У разі, якщо Замовник не згоден з будь-якими умовами цього Договору та/або не згоден дотримуватися його умов (або нової редакції Договору), він не має права вступати у взаємовідносини з Психолог/Психотерапевтом, в тому числі замовляти та оплачувати консультації.

ХІV. ЗАКЛЮЧЕНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Сторони стверджують, що укладання цього Договору спрямоване на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним; волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі та дійсним намірам; даний Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину; Замовник погоджується з цінами, вартістю, зазначеними Психологом/Психотерапевтом, з порядком і умовами оплати послуг, порядком затвердження змін умов Договору; Сторони стверджують, що вільно володіють українською мовою, якою викладені умови Договору, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти зміст даного Договору.

2. Замовник засвідчує, що до укладання даного Договору отримав в повному обсязі у чіткий, зрозумілий спосіб всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію і яка необхідна для здійснення свідомого вибору Замовника та прийняття зваженого рішення про акцептування умов цього Договору.

3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором Замовником до третіх осіб допускається виключно за умови попереднього письмового погодження цього із Психологом/Психотерапевтом.

ХХ. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ПСИХОЛОГА/ПСИХОТЕРАПЕВТА

З усіх питань звертайтеся до нас будь-яким зручним способом:

E-mail: Kondratevich.j@gmail.com
Телефон: +38 (097) 952-78-81